Klony

W hodowli ziemniaka mamy do czynienia z klonami, a więc materiałem genetycznie jednorodnym. Prawidłowa ocena wartości klonu ziemniaka powinna uwzględniać następujące elementy: 1 — wydajność wartość użytkową klonu, 2 — łatwość uzyskiwania nasion i 3 — łatwość produkcji i przechowywania zbioru. Pierwszy element uwzględnia się zwłaszcza w tych krajach, gdzie zadaniem oceny odmian jest niedopuszczenie do uprawy odmian małowartościowych. Drugi element wysuwa się na plan pierwszy w tych krajach, gdzie ocenia się reakcję rodów na poszczególne wirusy. Trzeci natomiast uwzględniany jest w hodowli jeszcze w niewielkim zakresie. Polega on np. na zapewnieniu łatwości zbioru mechanicznego przez grupowanie się bulw pod rośliną w zwartym gnieździe i przy wytwarzaniu bulw o możliwie zbliżonej wielkości, a także łatwości odrywania się bulw od stolonów, odporności na nadmiar lub niedobór wilgoci w glebie, dobre przechowywanie się bulw, odporność ich na mechaniczne uszkodzenia, jak i na choroby przechowalni- cze, a także odporność na wahania temperatury. Trudności metodyczne występujące jeszcze przy ocenie wymienionych właściwości są przyczyną tego, że wiele odmian po pomyślnym przejściu oceny przy użyciu dotychczas stosowanych metod nie utrzymuje się dłużej w produkcji i szybko ulega wycofaniu z rejestru odmian zrejonizowanych.

Comments are closed.Popular