Współczynnik rozmnażania

Według Swieżyńskiego niskie wartości współczynnika rozmnażania i ich tendencja spadkowa w ostatnich latach, na tle generalnej tendencji wzrostu plonów ziemniaka wskazuje na nieprawidłowość warunków ekonomicznych produkcji sadzeniaków. Podniesienie współczynnika rozmnażania jest konieczne, aby ograniczyć ogromne powierzchnie plantacji nasiennych i zmniejszyć koszty produkcji. W tym celu należy stosować również sadzenie bulw o nietypowych wymiarach, jeśli tylko charakteryzują się odpowiednim poziomem zdrowotności. Dla ogółu rolników źródłem zaopatrzenia w potrzebną ilość dobrych sadzeniaków powinny być rejony zamknięte produkcji sadzeniaków, dostarczające ziemniaków znacznie zdrowszych niż uprawiane poza rejonami zamkniętymi. Elementem wyjściowym prac hodowlanych jest możliwie precyzyjne określenie przyszłościowego znaczenia tej uprawy w Polsce. Decydujące znaczenie będzie miała rola, jaką w nadchodzących latach będzie spełniał ziemniak pastewny. Jest to obecnie główny kierunek użytkowania ziemniaka, występują jednak tendencje do jego ograniczenia. Stopień nasilenia tych tendencji zdecyduje o powierzchni uprawy, jak i rozmiarze prac mających na celu wyhodowanie odmian ziemniaka przeznaczonego na cele paszowe.

Comments are closed.Popular